Naše služby

Naše služby

Organizácia zodpovednosti výrobcov NOWAS s.r.o. na základe zmluvného vzťahu zabezpečí:

 • plnenie povinností výrobcov obalov v zmysle zákona o odpadoch
  • registrácia v Registri výrobcov obalov
  • vedenie evidencie o obaloch uvedených na trh
  • plnenie limitov recyklácie a zhodnotenia
  • vypracovanie a podanie ročného hlásenia o plnení limitov recyklácie a zhodnotenia
  • zaškolenie klientov pre oblasť evidencie obalov
 • plnenie povinností výrobcov neobalových výrobkov a výrobcov pneumatík v zmysle zákona o odpadoch
  • registrácia v príslušnom Registri
  • prípravu a zaslanie hlásení na MŽP SR a koordinačné centrum
  • výpočet príspevkov
  • zaškolenie klientov pre oblasť evidencie odpadov
 • plnenie povinností výrobcov elektrozariadení v zmysle zákona o odpadoch
  • registrácia v Registri výrobcov elektrozariadení
  • vedenie evidencie o elektrozariadeniach uvedených na trh
  • plnenie limitov zberu a zhodnotenia elektroodpadov
  • vypracovanie ročného hlásenia o zhodnotení elektroodpadu
  • zaškolenie klientov pre oblasť evidencie elektrozariadení
 • sprostredkovanie obchodu v oblasti nakladania s odpadom
 • odborné poradenstvo v oblasti prevencie vzniku odpadov

Prihlásenie do klientskej zóny