• Trieďte odpad Buďte


  • Dobrí


  • Lepší


  • Najlepší

O spoločnosti

Spoločnosť  NOWAS s.r.o. bola založená v roku 2010, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 69367/B. 

V roku 2016 Ministerstvo životného prostredia SR udelilo NOWAS s.r.o. autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, elektrozariadenia a pneumatiky.