NOWAS - Správa o činnosti za 3.Q 2022 - k 22.12.2022