NOWAS - Správa o činnosti za 1.Q 2023 - k 20.6.2023