Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky za rok 2019