Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia za rok 2019